بازی Spec Ops The Line قسمت اول

اینک آخرالزمان… سرهنگ جان کانراد در افغانستان به همراه گردانش مستقر است و پس از اتمام آن جنگ بصورت داوطلبانه بهمراه گردان سی سوم برای کمک به دبی که اکنون درگیر بزرگترین طوفان شن تاریخ شده میرود.پس از ورود کانراد و گردانش در دبی تمام ارتباطات آنها با بیرون از بین میرود و به کانراد و گردان سی و سوم برچسب خیانتکار زده میشود تا اینکه پس ار مدتی در یکی از رادیوها سیگنالی پخش میشود که صدای کانراد در آن…